Обадете на нашите телефони или пишете на

info@tokzamen.bg

ГРАЖДАНИ

0800 14 500
(безплатен телефон)

ФИРМИ

0999 222 333

ПЛАЩАНЕ, ФАКТУРИ И ДР.

0999 555 222

ВРЕМЕННО СМЕ ПРЕУСТАНОВИЛИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛ ЕНЕРГИЯ

ВЕЧЕ НЕ СТЕ ЗАВИСИМИ ОТ ЧЕЗ, ЕНЕРГОПРО И EVN

Законът вече разрешава да сключите договор с доставчик от свободния пазар на електроенергия, какъвто сме ние и да СПЕСТИТЕ от 20% до 30%

Същност

Търговците на ел. енергия на свободен пазар са дружества с лицензия за дейност „търговия с електрическа енергия“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Щом са получили лицензията, значи са покрили редица изисквания. Също така, като вече лицензирани дружества, те подлежат на проверки и контрол от страна на КЕВР.

Договор за доставка на ел. енергия можете да подпишете само с лицензиран търговец!

Тези търговци сключват договори за изкупуване на енергия директно от производителите и/или получават такава от други търговци и внос.

Сключвайки договор с крайни клиенти, лицензираните търговци гарантират доставката в срок и количество, необходими на клиента, както и гарантират непроменяне на цената за срока на договора.

Търговецът извършва за своя сметка всички съпътстващи дейности за доставката на ел. енергия – прогнозиране, балансиране и комуникация с ЕСО.

Издава се фактура за потребеното количество нетна активна ел. енергия и се следи за правилното изпълнение на сключените договори.